INFO

Folkert Sierts – Wìnzum (Grunnen) 1948 – leeft en waarkt ien Stad. Studaaierde aan Akkedemie Minervoa en Rieks Universiteit Grunnen. Sunt 1979 beeldend kunstenoar, sunt 2002 dichter en schriever ien t Grunnegers en sunt 2009 ontstoan der gedichten en verhoalen ien t Duuts.

Al veule joaren laank is zien waarkterrraain de abstrakte fotogroafie. Beeldmaterioal wort bienkanderzammeld. Dat din vervolgens anoaloog en digitoal bewaarkt wort. t Is speulen mit meugelkhaiden van techniek en beeldeleminten. Der ontstoan beeldende veurstellens, dai nait noar aaldoagse waarkelkhaid verwiezen. Zien foto´s huiven nait schaarp wezen. Voage vörms kìnnen joa op alderhande menaaiers oetlegd worren. Elkenain zigt wat aanders! Dus bie hom gain fotogroafie dai ien kraanden en tiedschriften broekt wort. Kleur is immer en aaltied belangriek veur hom west. Moar leste tied komt swaart/wit ien zien waark veul voaker veur.

Ien zien gedichten pebaaiert hai krekt zoas ien zien fotogroafie op zien aigen speulse waarkwieze aan loop te wezen. Ien vergelieken mit zien fotogroafisch waark stoan zien gedichten stoever bie aaldoagse waarkelkhaid. Onnerwaarpen binnen: laifde, dood, noatuur, toal, taikens … Beelden worren laind oet wat der zo beleeft en zigt, zien dreumen, biebel, kunst, kunsthistorie! En sumtieds kin der oet zien haart zo moar wat spontoans ontstoan.

Folkert Sierts – Winsum (Groningen) 1948 – leeft en werkt in de stad Groningen. Studeerde aan de Academie Minerva en de Rijks Universiteit Groningen. Sinds 1979 is hij beeldend kunstenaar. Vanaf 2002 dichter en schrijver in het Gronings en vanaf 2009 ontstaan er gedichten en verhalen in het Duits.

Reeds vele jarenlang is zijn werkgebied de abstracte fotografie. Hij verzamelt beeldmateriaal, dat vervolgens analoog en digitaal wordt bewerkt. Het is spelen met de mogelijkheden van de techniek en de beeldelementen. Er ontstaan beeldende voorstellingen, die niets meer hebben te maken met de dagelijkse werkelijkheid. Zijn foto´s hoeven niet scherp te zijn. Vage vormen kunnen op verschillende manieren worden uitgelegd. Iedereen ziet wat anders! Dus bij hem geen foto´s, die in kranten en tijdschriften zijn te zien. Kleur is altijd belangrijk voor hem geweest. De laatste tijd echter komt het zwart/wit in zijn werk steeds vaker voor.

In zijn gedichten probeert hij op dezelfde wijze als in zijn fotografie bezig te zijn, en wel op zijn eigen speelse manier van werken. In vergelijking met zijn fotografisch werk staan zijn gedichten dichter bij de dagelijkse werkelijkheid. Zijn onderwerpen zijn: liefde, dood, natuur, taal, tekens … Beelden worden ontleend aan wat hij zo beleeft en ziet, zijn dromen, de bijbel, de kunst, de kunstgeschiedenis! En soms kan er zo maar iets spontaans uit zijn hart ontstaan.

Folkert Sierts – geb. in Winsum (Groningen) 1948 – lebt und arbeitet in der Stadt Groningen im Norden der Niederlande. Er studierte an der Kunst-Akademie Minerva und an der Reichsuniversität Groningen. Seit 1979 arbeitet er als bildende Künstler. Ab 2002 dichtet und schreibt er in der Groninger Sprache (Grunnegers) und ab 2009 entstehen Gedichte und Erzählungen auf Deutsch.

Er arbeitet schon jahrelang auf dem Gebiet der abstrakten Fotografie. Gesammeltes Bildmaterial wird analog und digital verarbeitet. Es ist ein Spiel mit den Möglichkeiten der Technik und der Bildelemente. Bildende Darstellungen, die nichts mit der täglichen Realität zu tun haben, nehmen Gestalt an. Seine Fotos brauchen nicht scharf zu sein. Undeutliche Formen können auf unterschiedlichen Weisen interpretiert werden und lassen Raum für die eigene Fantasie. Jede Person sieht etwas Anderes. Also keine Fotobilder, die man in Zeitungen und Zeitschriften bewundern kann. Farbe ist immer wichtig in seinen Werken gewesen. Allerdings entstehen in der letzten Zeit vermehrt Schwarz-Weiß-Arbeiten.

In seiner Poesie, Lyrik versucht er analog zu seiner Fotografie zu arbeiten. Es ist die gleiche, spielerische Art des Verfahrens. Im Unterschied zur Fotografie stehen seine Gedichte näher an der täglichen Realität. Er dichtet über die Liebe, den Tod, die Natur, die Sprache, die Zeichen … Bilder werden aus seinen Erlebnissen, Träumen, der Bibel, der Kunst, der Kunstgeschichte usw. entnommen. Und manchmal entsteht da aus seinem Herzen plötzlich etwas Spontanes.

Folkert Sierts – Winsum (Groningen) The Netherlands, 1948 – lives and works in Groningen. Studied in Groningen at the academy of arts “Minerva” and the state university. Since 1979 his profession has been a visual artist. He writes since 2002 poems and short histories in the Groninger language (Grunnegers) and from 2009, he  writes poems and stories in the German language.

His working-area is and has been for many years, the abstract photography. He collects visual/image-materials, which have been analog and digital manipulated. It is playing with the possibilities of the technique and the picture elements. There come visual representations into existence, which do not refer to the everyday reality. His photographs do not need to be sharp. Vague forms can be used to interpret the different ways of seeing. Everybody finds something unique in his work, thus no   photographs, which you would find and admire in the daily newspapers and magazines. Colour has always been important for Folkert Sierts. But during these recent times, his black and white studies are more frequently found in his work. 

In his poems, he tries to create in the same way as his art and his photography. And this is his playful, creative art. His poems are in comparison with his photographic works closer to the everyday reality. His themes are: love, death, nature, language, signs … Images come from what he sees in life, his dreams, the bible, the art, the art-history! And there may appear sometimes something spontaneous out of his heart. 

Folkert Sierts, nacido en Winsum en la provincia de Groningen – Los Paises Bajos (1948). Vive y trabaja en la ciudad de Groningen. Desde 1979 es artista plastico. Desde 2002 poeta y escritor en Groningúes desde 2009 hace poemas y historias en Alemán.

Ya muchos años su área de trabajo es la fotografía abstracta. Acopia material visual que continuació es elaborado a una manera análoga y digital. Propiamente dice es jugar con las posibilidades de técnica y los elementos de imagen. Se forma imagenés representaciónes que no tienen nada que ver con la realidad diaria. Sus fotografías no son necesario enfocadas. Formas vagas se las explican en maneras varias. Todo el mundo ve algo diferente. Así el no tiene ningún interés por las fotografías en los periódicos y las revistas. Colores son muy importantes por el. Ultimamente, sin embargo blanco y negro se enquentran cada vez mas en su obra.

En sus poemas prueba ocuparse en la misma moda relajada como en su fotografía. En comparación con su obra fotografica sus poemas están mas cerca en la realidad cotidiana. Sus temas son el amor, la muerte, la naturaleza, el idioma, los signos. Imagenés se toma de su experiencia y de su manera de observer. Muy importante son sus sueños, la Biblia, el arte y la historia del arte. Y de vez en cuando de repente, parece algo de su alma.

Folkert Sierts – Winsum (Grinslân) 1948 – libbet en wurket yn Grins. Hy studearre oan de keunstakademy Minerva en oan de Ryks Universiteit Grins. Sûnt 1979 is hy byldzjend keunstner. Fan 2002 ôf is hy dichter en skriuwer yn it Grinslânsk en fan 2009 ôf ûntsteane gedichten en ferhalen yn it Dútsk.

Al in protte jierren is syn wurkgebiet de abstrakte fotografy. Hy sammelet byldmateriaal, dat dêrnei analooch en digitaal bewurke wurdt. It is boartsjen mei de mooglikheden fan de technyk en de byldeleminten. Der ûntsteane byldzjende foarstellings dy’t neat mear te krijen hawwe mei de deistige wurklikheid. Syn foto’s hoege net skerp te wêzen. Fage foarmen kinne op ferskillende wizen útlein wurde. Elk sjocht wat oars! Dat by him gjin foto’s dy’t yn kranten en tydskriften te sjen binne. Kleur hat altyd belangryk foar him west. De lêste tiid lykwols komt swart-wyt yn syn wurk hieltiten faker foar.

Yn syn gedichten besiket hy op deselde wize as yn syn fotografy dwaande te wêzen, en wol op syn eigen boartlike wize fan wurkjen. Yn fergeliking mei syn fotografysk wurk steane syn gedichten tichter by de deistige wurklikheid. Syn ûnderwerpen binne: leafde, dea, natuer, taal, tekens …  Bylden wurde ûntliend oan wat er belibbet en sjocht, oan syn dromen, oan de Bibel, oan de keunst, oan de keunstskiednis! En soms kin him samar wat spontaans út it hert ûntstean.